اهمیت ساعت بن تن

مرد دوباره پرسید آیا او - یعنی باقر - هم همین دانش را به ساعت بن تن ظرفیت ارث بردهاست؟ این روایات نیز بر عصمت

توسط HONARMANDKHABAR در 18 شهریور 1401
مرد دوباره پرسید آیا او - یعنی باقر - هم همین دانش را به ساعت بن تن ظرفیت ارث بردهاست؟ این روایات نیز بر عصمت و هم بر امامت باقر تأکید دارند. کرامات متعددی به باقر نسبت دیتا شدهاست؛ از پاراگراف این که گویش حیوانات را میدانست؛ نابینایی را شفا داد؛ و برخی حوادثِ آتی را پیشگویی کرد از پاراگراف اینکه برادرش زید در نزاع کشته خواهد شد. چندین جور ساعت بن تن در بازار وجود دارد که از دربین آن ها می توان به ساعت بن تن سخنگوی چندکاره، ساعت بن تن بیگانه کل عیار، ساعت بن تن پروژکتوری و غیره اشاره کرد. منابع شیعی، محمد باقر را دانشمندترین شخص زمانِ خویش و بزرگترین فقیه آن روزگار میدانند که فقهای دیگر، شیعه یا سنی، شناختِ حلال و حرام را از او ماجرا کردهاند. بهعنوان مثال روایتِ جابر بن عبدلله انصاری مبنی بر رساندن درود نبی به باقر، از طرف شیعه بهعنوان یک عدد از دلایل امامتِ باقر بهحساب میآید. بهنوشتهٔ جعفریان، پس از علی بن ابیطالب، در در بین ائمهٔ شیعه، بیشترین احادیث از باقر و راست گو قصه ساعت بن بدن به انگلیسی شدهاست. همین صفحه آخرینبار در ۵ فوریهٔ ۲۰۲۲ ساعت ۲۳:۰۱ ویرایش شدهاست. برای حرم دارای حرم امام رضا چهار تراس حساس در چهار طرف شرق، غرب، شمال و جنوب گزارش شدهاست. نام دیگر تراس غربی، ایوان طلای صحن جمهوری است. اکبری هم معتقد می باشد مهم وجود بازخورد تند عیسی جلودی کلیدی علی بن موسی در ماجرای غارت علویان مدینه، تعیین او از جانب مأمون، انتخابی مناسب نبودهاست و همین عهدوپیمان در برابر قسم اکثر منابع که رجاء بن ابیضحاک را مأمور انتقال علی بن موسی دانستهاند، ضعیف بهحساب میآید. بهنوشتهٔ حاکم نعمان شهرتِ باقر به ثقه بودن چنان بود که نقل حدیث از او - حتی مقطوع - را موصول میشمردند و بهعنوان حدیث مَرفوع میآوردند. انتشار همین احادیث سبب شهرتِ باقر بهعنوان عالم، امام، دانا و محدث بودهاست. بهنقل از دونالدسون، گوشه ای از معجزاتِ باقر کلمه بود از پیشبینیِ برکناری قاضی مدینه، میوه دادنِ درختِ خشکِ خرما، امداد به جهت پیدا کردن ثروتِ مردی که پدرش قبل از مرگ آن را مخفی کرده بود. در کَشفُ الْمَحجوبِ هجویری آمده باقر تصوّف را عبارت از خُلق و اخلاق خوب میدانست و صوفیِ عالی را صوفیِ اهمیت خلق و خوی خوبتر تعریف‌و‌تمجید میکرد.
آخرین مطالب