مقاوم سازی ساختمان با الیاف FRP

کلیدی همین اکنون باز نیز این اتصالات می توانند سبب ساز تغییر و تحول صورت سازه به استدلال نیروی مضاعف شوند. در ستون های بتنی استعمال از FRP ضمن ارتقا ظرفیت برشی ستون ، مد گسیختگی آن را از موقعیت برشی به خمشی تغییر داده و رخ پذیری را به میزان قابل توجهی ارتقا می دهد. FRP را به تیتر گزينه اي مورد اعتنا در بسياري از پروژه ها ي بهسازي و مقاوم سازی مطرح كرده مقاوم سازی ستون های بتنی حیاتی frp است. این‌که ناکامی مقاوم سازی در یک تیر طبق کدامیک از همین حالات شکل می دهد، به دست اندرکاران زیادی از گزاره مشخصات فولاد خمشی و برشی درون مقطع، بعدها هندسی، خصوصیات مصالح مصرف شده و لایه چسب بکار رفته بستگی دارد. نحوه های مقاوم سازی ستون مسلح شامل روکش بتنی ، روکش فولادی ، روکش FRP می باشد. 3. باخت برشی ( تیر مقاوم سازی شده ممکن هست بصورت ترد و ناگهانی در اثر برش مبتلا شکست شود. به منظور پرهیز از گسیختگی رکابی های FRP در اثر تمرکز تنش در گوشه های بازه زمانی تیر، این گوشه ها می بایست به شعاع 35 میلیمتر گرد شوند. 7. از بین رفتن موضعی چسبندگی در تراز تماس FRP و بتن در اثر پیدایش سوراخ های مایل برشی در ارتفاع دهانه و انتشار این فرآیند گسستگی. از آنجاییکه طول موجود برای کارگزاشتن رکابی های FRP به ارتفاع تیر محدود می شود، بتن موجود می بایست از کیفیت قابل قبولی برخوردار بوده و لذا تراز آن ترمیم گردد. 6. گسستن چ سبندگی بصورت موضعی ناشی از پیدایش سوراخ های خمشی در میانه دهانه تیر و انتشار همین روند. پوشش هایFRP همینطور به منظور مقاوم سازی سازه های بنایی ، چوبی ، فولادی چدنی هم به کار می روند. عملکرد سیستم مقاوم سازی FRP مورد به کارگیری در تیرهای RC را می قدرت دارای به کارگیری از پیش تنیدگی الیاف و فیبرها زیاد بیشتر کرد. 3. اعضای بنا ای که توسط سیستم های FRP مقاوم سازی می شوند عبارتند از تیرها ، دال ها، ستون ها ، دیوارها ، اتصالات ، و سازه هایی مثل کوره ها ، دودکش ها ، طاق ها ، تونل ، سیلوها و خرپا ها .

ترجمه تخصصی مقاله

ایندکسر