هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر مبنا ظاهری که دارند، در دستههای متعدد دستهبندی کرد، به این ترتیب کمپانی سازنده باید کلیدی اعتنا به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک دسته از همین قطعه را طراحی کنند. اشکال هدرز را میتوان در سه گونه کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز باید حیاتی دقت به موضوعاتی چون افزایش اقتدار هدرز، دقت به میزان آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یک عدد از لوازمی است که برای ارتقاء شتاب و توان ماشین مورد به کارگیری قرار می‌گیرد ، به جهت این که بتوانید غایت راندمان را از اتومبیل پراید اخذ نمایید این مورد یکی از از مورد ها واجب میباشد. طراحی و تولید مانیفولد به صورتی هست که تراز آن صیقلی نیست و زبر و ناصاف هم به لحاظ میرسد، از این جهت در هنگام خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، ولی از آنجاییکه در طراحی و تولید هدرز پراید یورو4 فولادی از طرز خمکاری استعمال شده است، مرحله آن صاف و صیقلی دیده می شود و به این برهان خروج گازهای آلاینده به بهترین شرایط ممکن واقعه میافتد. اگر بخواهیم در ارتباط اهمیت طراحی این قطعه بگوییم؛ باید گفت که همین قطعه سطحی به طور کامل صاف و صیقلی دارد، چرا که درصورتیکه اینچنین نباشد و بر روی سطح آن زبری دیده شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، براین اساس تولید و طراحی این قطعه را میتوان یک کار دشوار و نیازمند به علم مخصوص در نظر گرفت. در یک تعریف و تمجید کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همچنین تقویت موتور در نظر گرفت که در زمانی که قیمت ماشین بالا می رود و اشخاص بضاعت خرید یک ماشین پرقدرت و کلیدی کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار می‌گیرد و آن را بر روی خودرو هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاشتن مینمایند که نصب همین قطعه سبب بروز ویژگیهای مختلفی در اتومبیل هم میشود. درصورتیکه در طراحی و تولید خودروی شما از قطعهی هدرز به کارگیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، حیاتی سرعت و عملکرد بهتری از اتومبیل خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه اهمیت طراحی و ساخت همین قطعه اهمیت دارد، زمان و هزینهای میباشد که شما باید برای آن در لحاظ بگیرید، ساخت هدرز را میتوان یک فرآیند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این ادله بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در حیث میگیرند که بایستی بهصورت جداگانه بر روی خودرو کارگزاری شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کارگیری نمیکنند. همین دو قطعه از نظر متاع و ساختاری حساس یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در حیث گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا داخل شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی با کمترین مقاومت از اگزوز خودرو بیرون می شوند و پروسهی انجام این واقعه اهمیت هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه حساس مانیفولد، دوچندان سرعت بالا و آسانتر است و این مورد قضیه خود میتواند بر خنکسازی موتور نیز تاثیر داشته باشد. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط با هدرز فولادی پراید وب وب سایت خویش باشید.

ترجمه تخصصی مقاله

ایندکسر