هیدروکسید سدیم چیست از کاربردها و خطرات آن چه می دانید؟

اکثر وقت ها این مونوهیدرات می باشد و ترکیبات آن ممکن هست به جای ترکیب اندک آبی به عنوان یکی از معمولی ترین هیدروکسید ها، اکثر اوقات در کنار آب خنثی و آب اسید هیدروکلریک اسید برای نشان دادن مقیاس pH به شیمی آیتم استفاده قرار ضرر سدیم هیدروکسید گیرد. محلول آبی سدیم هیدروکسید خاصیت خورندگی شدیدی دارد و حاوی تعداد زیادی یون هیدروکسیل می باشد که هیدروکسیدهای فلزی نامحلول را از محلول های حاوی یونهای فلزی انقطاع می کند. هیدروکسید سدیم همچنین برای رسوب هیدروکسید های فلزی و محافظت تراز بالای pH به جهت در اختیار گرفتن خوردگی در سیستم توزیع به کارگیری می شود. نرخ شسته شدن طلا در حضور کمپلکس های Cu-CN- مهم سود سوزآور بهبود کاربرد سدیم هیدروکسید در صنعت می یابد. هیدروکسید سدیم (NaOH) که به عنوان سود سوزآور یا این که آب قلیایی هم شناخته می شود یک ماده شیمیایی کار کشته میباشد که در اکثری از حلال ها و پاک کننده های صنعتی آیتم استفاده قرار می گیرد. همین متاع تولید کمپانی مرک آلمان بوده و به صورت پودری عرضه می گردد.شما می توانید برای داده ها بیشتر در گزینه بها و شیوه خرید کردن به قسمت تماس اساسی ما مراجعه و از روش فرم یا این که شماره های تلفن حساس ما تماس بگیرید.همچنین میتوانید از فرم تصویب سفارش به کار گیری نمایید و جنس در خواستی خویش را به رخ آنلاین سفارش دهید. مواد شیمیایی هم می تواند به جای آهک برای قابل انعطاف کردن آب مهم حذف دشواری کربنات و غیر کربنات استعمال شود. در درمان نوشیدن آب، هیدروکسید سدیم اکثر زمان ها به جای پودر های قلیایی نظیر آهک یا این که خاکستر سودا استعمال می شود، زیرا سیستم های افزودن هیدروکسید سد کمتر پیچیده هستند و نیاز به حفظ کاهش دارند. البته در آزمایشگاه های شیمی معمولا برای انجام تیتراسیون اسید و گشوده از سود مایع به عنوان استارتر به کار گیری نمی شود زیرا این ماده تمایل متعددی به جذب آب و گاز دی اکسید کربن از محیط دارد. سدیم هیدروکسید یک باز کار کشته محبوب میباشد که برای تهیه و تنظیم pH و سنتز مواد آلی آیتم استفاده قرار می گیرد.

ترجمه تخصصی مقاله

ایندکسر