طراحی سایت فروشگاهی در تبریز

پس از تدوین پرسشنامه بر شالوده استانداردها و مرور متون مرتبط، به منظور تأمین روایی، پرسشنامه برای10 متخصص که د

توسط HONARMANDKHABAR در 28 اردیبهشت 1401
پس از تدوین پرسشنامه بر شالوده استانداردها و مرور متون مرتبط، به منظور تأمین روایی، پرسشنامه برای10 متخصص که در زمینة کتابداری دیجیتال فعالیتهای قابل توجهی داشتند پیامبر و از نظرهای آن ها در شکلدهی آخری سؤالها استفاده شد. این شهر در صنعت های تولیدی سنگین و سبک، صنایع غذایی، صنایع دستی و هنری، تجارت، سرویس ها و گردشگری فعالیتهای اقتصادی لبریز رونقی دارد. از اینرو، منابع و خدمات کتابخانهای برای ارائة آموزش، یادگیری و تحقیق به قالب دیجیتال تغییر یافتهاند و این تحول نیز بر نقشها و فعالیتهای متناسب حیاتی مهارتهای کسب شدة جدید، مؤثر واقع شده است. بررسیها نشان میدهد فناوری رایانهای بر موقعیتهای کتابخانه و نیازهای آن‌ها تأثیر داشته و مهارتهای کتابداران نیز در ارتفاع دوران و طبق اصلی پیشرفتهای جدید در عرصة فناوری، تغییر تحول و رشد میکند. این مقاله به نقش کتابداران و اطلاعرسانان در مالامال کردن رخنه دیجیتالی پرداخته و افزوده می باشد که شکاف دیجیتال، افرادی را که به فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی دسترسی دارا‌هستند و ندارند، در رسیدن به منابع در گیر مشکل میکند. در همین بین، کتابداران می بایست خویش را به یک سری مهارتهای دیجیتالی مورد نیاز در کتابخانههای دیجیتال (جدول 3) مجهز کنند، چون ارتقای سطح کیفی سرویس ها کتابخانهها به کتابداران وابسته میباشد و درایت آن ها از نیازهای استفادهکنندگان در مدت زمان غلبه سرویس ها دیجیتالی، این یقین را در استفادهکنندگان تقویت می‌کند که کتابداران همچنان برای ارائه سرویس ها اساسی کیفیت، نقش اصلی دارند. از مرور مقالههای در دسترس چنین نتیجهگیری میگردد که کتابداران، متولیان گردآوری، سازماندهی و اشاعة علم در جهت ارتقاء دور اندیشی جامعة بشری معرفی شدهاند و همین حساس تنها زمانی میسّر میشود که کتابداران خود را به مهارتهایی در جهت بهرهگیری بهینه از امکانات موجود، مجهز کنند. «اُحاجی»(Ohaji, فروشگاه روژا تهران 2010) هم در پژوهش خویش کلیدی تیتر «تغییر ظواهر حرفهای کتابداران، کلیدی تمرکز بر شرایط کاری در کتابخانههای دانشگاهی امریکا»، آورده است: ارتقاء امکان تولید و استعمال از منابع تکنولوژیکی در فرایند کتابخانه بویژه در دوره اطلاعات، کتابخانه و کتابداری را به طور غیر منتظرهای به سوی دیجیتالی شدن سوق میدهد. در این مقاله، هدفهای کتابداران آیتم بررسی بدینصورت بیان شده است: ارتقاء شبکهسازی حرفهای، ارتقا و بهبود موقعیتهای شغلی، ارتقاء رضایت شغلی، مراقبت انگیزة کارکنان، رویش حساس مسئولیتپذیری شرکتکنندگان در کارهای اداری و ارتقا رغبت به ارائة ایدههای خوب برای بهبود خدمات. وی در همین پژوهش به همین سرانجام رسیده میباشد که کتابداران امروزی بایستی در ارائة خدمات اطلاعرسانی، هم مجموعههای چاپی و هم دیجیتالی را مد نظر قرار دهند. از آنجا که ضریب آلفای چک شده برای جايگاه حساس برابر 985% و برای میزان توانمندی 974% هست و چون هر دو میزان بزرگتر از 7% هستند، پرسشنامة گزینه لحاظ اصلی پایایی قابل قبولی است.
آخرین مطالب